สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.ผู้ที่กรอกใบสมัครคัดเลือกผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
       (1)  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
       (2)   ชื่อ  สกุล
       (3)  คำนำหน้า

           ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม  2553 .ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อ ที่

            กองการเจ้าหน้าที่   กรมปศุสัตว์
              โทร. 02 6534434

โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิ๊กที่นี่)
                    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                    2. ใบตรวจสอบข้อมูลที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน  1 ฉบับ                   
                    3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


ข้อ 2.  ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบคัดเลือก


ข้อ 3. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  27 ธันวาคม  2553... ทางเว็บไซต์ http://www.dld.go.th    หรือ  http://job.dld.go.th หัวข้อ  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 


ข้อ 4.  หากเกิดปัญหากรณีดังต่อไปนี้
        4.1  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ
              สามารถติดต่อได้ที่ กรมปศุสัตว์
                 โทรศัพท์ 02 6534434  ในวันและเวลาราชการ

        4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244   , 022577230    ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.